Hệ thống cân định lương có thể hút nguyên liệu vào chỗ chứa và đo khối lượng chính xác 
Rất hiệu quả kinh tế

Máy hút thổi trấu cân định lượng

Hệ thống cân định lương có thể hút nguyên liệu vào chỗ chứa và đo khối lượng chính xác 
Rất hiệu quả kinh tế