Công suất…………….

(4 tấn/giờ)

Chiều thổi……………..

105 m

Chiều hút ……………..

15m

Công suất tiêu thụ ……

32 KW , 3 pha

Moter chính ………….

30 KW

Moter arlock …………

2 kw

Quạt gió………….

 

Đường Kính ống hút .…

100 mm

Đường kính ống thổi ….

14 mm

 

 

 

 

Máy hút trấu động cơ dầu